Lidingö Båtförbund

SBK är en av elva båtklubbar på Lidingö

Klubbarna inom Lidingö Båtförbund disponerar ca 2100 båtplatser vilka fördelas efter turordning i Båtkön.

Lidingö Båtförbund har som uppgift att vara ett samarbetsorgan för Lidingö båtklubbar, att främja båtsportens utveckling inom Lidingö, att representera båtklubbarna och tillvarata deras intressen gentemot myndigheter och institutioner samt att samverka med övriga likartade organisationer i syfte att medverka till lösandet av för båtklubbarna viktiga frågor.

Praktiskt innebär det bland annat att Lidingö Båtförbund…

  • genom Lidingö Jolleseglare finansierar och bedriver ungdomsverksamhet inriktad på jollesegling
  • äger och sköter den gemensamma klubbholmen Ekskär
  • i samarbete med respektive klubb och Lidingö Stad prioriterar utbyggnader, ombyggnader och underhåll av klubbarnas hamnar.
  • ingår som ett förbund i Svenska Båtunionen som driver båtklubbarnas frågor på riksplanet och bland annat ger ut tidningen Båtliv.
  • samordnar klubbarnas förhandlingar med Lidingö Stad.
  • administrerar Lidingö stads kö för tilldelning av båtplats.
  • tecknar försäkringar gemensamt för klubbarna.
  • arbetar aktivt med och stöder klubbarnas arbete inom bland annat säkerhet, miljö, it, hamnfrågor.
  • samordnar att utbyte av kunskaper och erfarenheter sker mellan klubbarna genom ett Hamnkaptensråd.

Lidingö Båtförbunds samarbete med Lidingö Stad.
Redan under 1950-talet började ett samarbete med kommunen i båtfrågor. LBF blev remissorgan och deltog i båtkommitten under 60-talet, där riktlinjerna drogs upp för det nödvändiga arbetet med att bygga ut hamnar och uppläggningsplatser på Lidingö. 1974 slöts det första gemensamma avtalet med Lidingö kommun omfattande hamnar och uppläggningsplatser. Detta avtal kom att gälla fram till och med 1999.

LBF slöt under 2011 ett nytt centralt 15-årigt avtal med Lidingö stad omfattande hamnar och uppläggningsområden. Varje båtklubb har sedan slutit ett eget lokalt avtal, som berör klubbens lokala förhållanden.

Båtrådet
I det första avtalet från 1974 slogs fast att ett permanent samarbetsråd mellan Lidingö kommun och LBF skulle inrättas.
Båtrådet har som uppgift att, förutom vad som stadgas i avtalet, tjäna som ett gemensamt beredningsorgan för alla viktiga ärenden som berör båda parter, och i övrigt vara ett forum för ömsesidig information.

Vill du veta mer om Lidingö Båtförbund gör du det genom att klicka här
Flera viktiga protokoll som berör båtlivet på Lidingö hittar du här.