De vågrytande yttre pontonerna som kom på plats 2019 gör helt klart ett gott jobb mot hårda sydvästliga brisar.

SBK genom tiderna

Fortsatt utveckling

Med undantag för byggnaden av stora bryggan som beskrivits var åren efter ”Den stora omdaningen” fram till 2010 en relativt lugn period med sedvanligt underhåll men inga stora projekt.

Båtlivets utveckling och möjligheten att ha båten på trailer uppskattades av allt fler medlemmar. På hamnplanen ordnade därför klubben permanenta trailerplatser som kunde nyttjas sommartid eftersom vinterliggarna då låg förtöjda vid bryggorna. 

Stranden mellan mastkranen och scoutstugorna, där det fanns en ramp i trä för sjösättning av jollar och småbåtar, bereddes med grävmaskin så att en betongramp i sammankopplade sektioner kunde läggas ut i vattnet. Rampen kan användas för sjösättning och upptagning av mindre båtar på trailer kopplade till personbil och var klar till sommaren 2010.

Under våren 2014 gjöts fundament för en flytbrygga bredvid rampen, och en flytbrygga byggdes för att underlätta hantering och ombordstigande av de sjösatta trailerbåtarna. Flytbryggan fungerar även bra för Sjöscouternas aktiviteter samt för klubbens kajakpaddlare.

Det utbyggda klubbhuset medförde fler klubbaktiviteter och sammankomster i klubbhuset. Det lilla pentryt räckte inte till varför det beslutades om en ombyggnad och modernisering med bättre förvaringsmöjligheter för porslin och redskap, samt nya köksmaskiner. Ombyggnaden blev klar våren 2011.

Toaletthuset vars fundament är ”platta på mark” hade börjat sjunka i ett hörn vilket medfört så stor lutning att åtgärder var nödvändiga. Sommaren 2013 frilades västra sidan av plattan  så att det gick att få in en balk under plattan. Huset lyftes med klubbens domkrafter och under det hörnet gjöts det en plint som grundsäkrats med fem meter långa vattenledningsrör genom den lösa leran ner till fast berg.

Upprustningen av toalettbyggnaden fortsatte vintern 2015 genom ommålning och nya ytskikt invändigt. Sanitetsporslinet byttes och elinstallationen drogs om och moderniserades.

För att minska båtbottenfärgernas negativa inverkan på miljön hade man i styrelsen diskuterat möjligheten att omhänderta spolvattnet vid tvättning av båtbottnarna vid upptagningarna. Styrelsen hade ett förslag på hur det skulle kunna genomföras och ansökte hos Länsstyrelsen om LOVA-bidrag för ett genomförande. LOVA-bidrag för uppsamling och filtrering av spolvattnet vid båtbottentvätt beviljades 2015.

Arbetet med spolplattan startades våren 2016 med modifiering av den befintliga spolplattan så att spolvattnet samlades upp i en pumpbrunn för att därefter ledas till sedimenteringstankar och en filteranläggning. Under sommaren byggdes filterhuset som stod färdigt i slutet på sommaren när filteranläggningen levererades. Vid upptagningarna hösten 2016 var anläggningen klar för användning. Provtagning och analys av det filtrerade spolvattnet visade mycket goda värden.

Ny hamn

SBK har ett utsatt läge i norra delen av Lilla Värtan. Vid sydliga och sydvästliga vindar ligger vågorna rakt på klubbens hamn, detta plus att farledstrafiken utanför ger upphov till svall som stundtals utsätter hamnanläggningen och de förtöjda båtarna för påfrestningar. 
Under många år diskuterades det om hur hamnen skulle kunna göras säkrare. Ett förslag var att anlägga en skyddande pir men bottenförhållandena med mjuka sluttande lerlager gjorde det svårt att anlägga en sådan, vilket undersöktes noga på 1970-talet.

Utan lösningen av en skyddande pir stod hamnens säkerhet till de yttre pontonerna. Dessa kom i bruk 1985 och fungerade under många år tillräckligt bra för att skydda hamnen.  Men med tiden blev slitaget och därmed osäkerheten allt större över i vilket skick de yttre pontonerna befann sig i. 
Något måste göras och i början av 2010-talet tog diskussionerna fart med Lidingö Båtförbund och Lidingö Stad om möjligheten att få de yttre pontonerna utbytta mot moderna vågbrytande pontoner. 

Under denna tid tog Skärsätra Båtklubb även fram flera förslag på en ny, större hamn med betydligt fler båtplatser. Klubbens olika förslag mottogs initialt positivt då det låg i samtliga parters intresse att erbjuda Lidingöbor fler båtplatser.

Ett skarpt förslag till den nya hamnen lades fram 2017. Då framkom det att för att placera pontoner längre ut än nuvarande behövdes det, förutom alla tillstånd som redan var beviljade, ett tillstånd till vattenverksamhet från Mark-och miljödomstolen (SBK har bedrivit ”vattenverksamhet” sedan 1930),  samt en ändring av stadsplanen. Dessa  tillståndsprocesser är både långvariga och kostsamma.

Ett beslut fattades 2018 där klubben skulle få nya vågbrytande pontoner mot söder i samma läge som de befintliga men något förskjutna åt öster på grund av läget för stadsplanegränsen.

Hösten 2018, efter 33 år i ”tjänst”, forslades de gamla yttre pontonerna bort och ersattes med fyra meter breda vågbrytande pontoner. Ett arbete som innehöll många ideella mantimmar från klubbens medlemmar. Under våren 2019 fortsatte medlemmarna med att dra el och vattenledningar, elinstallationen färdigställdes sedan av Rödjares Elektriska.

De nya pontonerna har sedan båtsäsongen 2019 avsevärt förbättrat säkerheten i hamnen, men har tyvärr inte medfört några nya båtplatser. Kostnader och tillståndsgivning för en eventuell utbyggnad som ger fler hamnplatser ligger nu för utredning hos Lidingö Stad.