Skärsätra Båtklubb har haft sin hemmahamn vid Lilla Värtan i över 90 år.

SBK genom tiderna

SBKs byggnader och anläggningar, sammanfattning

Under klubbens nu nittioåriga historia har anläggningarna successivt utökats och förbättrats. Vad man kan förstå fanns Centralbryggan som en allmän brygga vid tiden för klubbens bildande och kom sedemera att annekteras som en anläggning tillhörande klubben (även om Staden har ansvaret för bryggan och vi fortfarande arrenderar bryggplatser från Lidingö Stad).

Klubbens första egna byggnader var skåpen som tillkom snart efter klubbens bildande, samt ett litet klubbhus stort som en “friggebod”, vid infarten till klubbområdet. En provisorisk slip måste ha anlagts tidigt i början på trettiotalet för att ersättas av en ny slip 1952 som i sin tur ersattes av lyftkranen 1986.

Det nya klubbhuset stod klart 1947. Det ”nya” klubbhuset finns fortfarande kvar som den norra delen av nuvarande klubbhus och var ursprungligen en militärbarack som under kriget använts som förläggning vid flygspaningstornet i Bergsätra. Baracken som var demonterbar, flyttades i delar och uppfördes på sin nuvarande plats på klubbens område.

Verkstaden byggdes 1953. I anslutning till verkstaden mot sjön fanns två pumpar, en för bensin och en för fotogen, där medlemmarna kunde köpa drivmedel. Strandlinjen gick tidigare, innan strandpromenaden anlades, cirka 10-15 meter söder om verkstaden varför det gick att tanka direkt i båten om man förtöjde vid slipen. Utrymmet i verkstadens södra ände kallas “affären” och där hade den klubbmedlem som skötte försäljningen av bensin och läsk sitt kontor. Bensinförsäljningen upphörde i mitten på sjuttiotalet.

Toaletthuset byggdes 1973-74. Med tiden fick toaletthuset som har en gjuten bottenplatta, en kraftig sättning. Ena hörnet behövde lyftas cirka 10 centimeter för att huset skulle komma i våg. Sättningen hade medfört brott på avloppsrören varför dessa byttes och det anlades också en avloppsbrunn under tappkranen på toaletthuset. Detta arbete genomfördes våren 2013. En omfattande invändig renovering av toaletten genomfördes vintern 2015.

Det nuvarande mastskjulet ritades av klubbmedlemmen Stig von Huth och uppfördes 1985. När mastskjulet var klart, fortsatte Stig med ritningarna till truckgaraget till Hystern som SBK fått från ”Tolvan”. Truckgaraget färdigställdes 1990.

En utvidgning av klubbhuset hade diskuterats i många omgångar varför det föll sig naturligt att Stig efter truckgaraget fortsatte med ritningar till ett utvidgat klubbhus, vilket kom att stå klart 1993. Köksdelen i klubbhuset fick ny layout och ny inredning 2011.

Det ökande antalet av mindre båtar på trailer medförde ett behov av möjlighet att sjösätta dessa på klubbområdet, en sjösättningsramp i betong anlades 2011. Fundament för en flytbrygga och en flytbrygga kompletterade sjösättningsrampen 2014. Betänk att allt detta arbete är gjort på frivillig väg av klubbens medlemmar.

SBKs historia i årtal

 • 1930 den 14 oktober, klubben bildas.
 • 1930-35 Skåpen och det första klubbhuset byggs
 • 1935 Klubben ansluter sig till Lidingö Båtförbund
 • 1947 Det nya klubbhuset står klart
 • 1948 Klubbområdet är till större delen el-och vattenanslutet
 • 1952 Ny slip anläggs
 • 1953 Verkstaden byggs
 • 1962 Småbåtssektionen bildas och jolledäcket vid stora bryggan byggs
 • 1973-74 Toalettbyggnaden uppförs
 • 1983 januari, högsta vattenstånd under klubbens tid +117 cm
 • 1985 Slipen och mastskjulet rivs
 • 1985 Nytt mastskjul byggs
 • 1985-86 Yttre delen av stora bryggan rivs och ersätts med pontoner
 • 1986 MKT, “Tolvan”, integreras med SBK
 • 1986 Ny mastkran och Hyster från MKT, “Tolvan”
 • 1986 Lyftkranen anläggs
 • 1990 Truckgaraget byggs
 • 1991 Klubben köper en dator för ekonomi- och medlemsadministration
 • 1993 Klubbhustillbyggnaden klar
 • 2003 Kungligt besök
 • 2003-04 Stora bryggan byggs om
 • 2010 Trailerrampen anläggs
 • 2011 Nytt kök i klubbhuset
 • 2013 Toalettbyggnaden rätas upp
 • 2013 Anslutning för ev. båttoatömning förberedd
 • 2014 Bryggfundament och ny flytbrygga vid trailerramp
 • 2015 Toalettbyggnaden renoveras invändigt
 • 2015 Ommålning av klubbens byggnader, ny kulör av grönt
 • 2016 Spolplatta med filteranläggning
 • 2016 Renovering av lyftkranens elsystem
 • 2018 Under hösten ersätts de yttre pontonerna med nya vågbrytande
 • 2019 Nya vågbrytande yttre pontoner klara för användning, vatten och el draget
 • SBK fyller 90 år